آمادگی برای امتحانات دستیاری، کارورزی و علوم پایه

در این بخش من با استفاده از روش‌های تقویت حافظه موضوعات پر فرکانس در کتب مرجع برای امتحانات کارورزی، دستیاری و علوم پایه را  به گونه‌ای به شما می‌آموزم که یادگیری آن‌ها بسیار آسان و فراموشی آن‌ها بسیار کم است. اگر کتاب مرا خوانده باشید با این روش آشنا هستید ولی به اختصار این جا توضیح می‌دهم که در یادگیری هر کس می‌تواند روش خودش را داشته باشد من اصول آن را توضیح می‌دهم اگر از تصویری که من ساخته‌ام خوشتان نیامد می‌توانید تصویر مربوط به خودتان را بسازید و با آن کار کنید. به چند مثال توجه کنید:

 Glasgow coma scale: components and numbers.

Scale types is 3 V's:
Visual response
Verbal response
Vibratory (motor) response
Scale scores are 4,5,6:
Scale of 4: see so much more
Scale of 5: talking jive
Scale of 6: feels the pricks (if testing motor by pain withdrawal)

Hyperthyroidism: signs and symptoms

THYROIDISM:
Tremor
Heart rate up
Yawning [fatigability]
Restlessness
Oligomenorrhea & amenorrhea
Intolerance to heat
Diarrhea
Irritability
Sweating
Musle wasting & weight loss

  Adrenal gland: functions ACTH:
Adrenergic functions
Catabolism of proteins/ Carbohydrate metabolism
T cell immunomodulation
Hyper/ Hypotension (blood pressure control)

 

همان‌طور که می بینید یادگیری آن‌ها بسیار ساده شد و شما از هم اکنون می‌توانید برای نمرات بسیار بالا در امتحانات دستیاری و کارورزی حساب کنید به طور مثال کل علایم هیپرتیروئید می‌شود THYROIDISMکه به خاطر سپاری آن بسیار ساده و غیرقابل فراموشی است. در این قسمت می‌توانید کل متون پزشکی را که برایتان آماده کرده‌ام دریافت کنید. | خرید این بسته آموزشی