راه‌اندازی خدمات پژوهشی اینترنتی

خدمات پژوهشی موسسه سینا پژوه پرشین در بر گیرنده مهم ترین مسائل پژوهشگران و موسسات پژوهشی مانندscientific writing ( نگارش علمی مقاله)، plagiarism (سرقت ادبی )، study design (طراحی مطالعه)، آنالیز آماری و... است.

این خدمات به پژوهشگران این فرصت را می دهد که بتوانند با دیدی حرفه ای تر به مقوله پژوهش بنگرند.