فرم ثبت شماره فیش بانکی

اطلاعات فیش بانکی یا شناسه پیگیری بانک را برای ما ارسال نمائید. لطفا اطلاعات را به صورت فارسی و با دقت وارد شود.

اطلاعات کاربری و خرید
اطلاعات بانکی

درصورت واریز به حساب، شماره قرمز رنگ فیش بانکی و در صورت واریز به کارت شماره پیگیری را وارد نمایید

ریال

لطفا مبلغ واریز شده را برحسب ریال درج کنید.

لطفا به فرمت سال/ماه/روز ، ساعت:دقیقه وارد کنید برای مثال 86/06/01 12:10